Laboratoř Agrovýzkum Rapotín

Voda

Nabízíme rozbory požadované vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Provádíme krácené i úplné rozbory pitné vody. Dále provádíme rozbory vody odpadní a povrchové včetně akreditovaného odběru.

» více informací

Rostliny a krmiva

Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu analýz rostlin a krmiv. Nejčastěji se jedná o stanovení prvků pomocí metody AAS (těžké kovy, minerální látky – Ca, Mg, P, K atd...). Dále pak sušina (laboratorní, předběžná), dusíkaté látky – dusík, popel, pH, vláknina, ADF, NDF, tuk extrakcí dietyletherem, KVV (kyselost vodního výluhu) atd.

» více informací

Půdy a hnojiva

V rámci laboratoře nabízíme stanovení sušiny, přípravu a rozbor výluhů, rozbor půdy dle Melicha III, pH, stanovení kovů pomocí metody AAS (např. těžké kovy, Cu, Zn, Ca, Mg, P, K..), celkový dusík, minerální dusík (dusičnanový dusík a amoniakální dusík), stanovení rtuti atd.

» více informací

Odpady, kaly a sedimenty

Naše akreditovaná laboratoř nabízí rozbory kalů, sedimentů a odpadů, které jsou vyžadovány platnou legislativou, ale i mnoho dalších analýz nad rámec dle jednotlivých požadavků zákazníků.

» více informací

Mléko

Nabízíme analýzy chemické a fyzikální jako je počet somatických buněk, základní složení mléka (tuk, bílkovina, laktóza, TPS), přítomnost inhibičních látek, bod mrznutí, hrubá bílkovina Kjeldahlovou metodou, pH, vodivost atd. Dále nabízíme i mikrobiologické rozbory mléka.

» více informací

Akreditované odběry

Našim zákazníkům nabízíme akreditované odběry pitné, povrchové i odpadní vody. Odpadní vodu zajišťujeme v rozsahu 2hodinového odběru a odběru prostého.

» více informací